Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Dit privacy statement is opgesteld op 14 januari 2022

Pauline Scherpenhuysen InNatuur yoga

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
InNatuur yoga respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens InNatuur yoga verwerkt.

OVER ONS
www.innatuuryoga.nl, www.pyjamayoga.nl wordt beheerd door Pauline Scherpenhuijsen.

InNatuur yoga
Tubantenlaan 13
7312TP Apeldoorn
info@innatuuryoga.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, KvK-nummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. InNatuur yoga verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

♦ Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter levering van de diensten;
♦ Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
♦ Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

♦ IP-nummer;
♦ Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
♦ Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt InNatuur yoga omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
InNatuur yoga verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van InNatuur yoga.

InNatuur yoga verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

♦ Het verlenen van diensten, waaronder outdoor yoga, pyjama yoga, verkoop (online) producten, Mind-Walk trainingen en Specials, (online) workshops, webinars, gratis video series of e-books, online programma’s en begeleiding in communitygroepen.
♦ Het houden van contact met u.
♦ Het innen van declaraties.
♦ Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
♦ Het kan zijn dat wij uw gegevens uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Grondslagen voor de verwerking
InNatuur yoga verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

♦ Uitvoering van een overeenkomst;
♦ Verkregen toestemming van betrokkene(n);

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
InNatuur yoga deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van een van de virtuele assistenten van wie ik diensten afneem, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van InNatuur yoga, zoals een webdesigner/provider/Virtual Assistent..

InNatuur yoga gebruikt gotomeet.me voor de online yoga en eventuele webinars.Zij hebben hun eigen privacybeleid.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem van InNatuur yoga en dit gaat via de servers van Autorespond. Meer informatie over het privacybeleid van Autorespond vind je HIER.

Daarnaast kan InNatuur yoga persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van InNatuur yoga uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

BEVEILIGING
InNatuur yoga hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval InNatuur yoga gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een webdesigner/provider, zal InNatuur yoga in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

BEWAARTERMIJN
InNatuur yoga bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Uw e-mailadres wordt na 24 uur direct uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij InNatuur yoga aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

InNatuur yoga
Tubantenlaan 13
7312TP Apeldoorn
info@innatuuryoga.nl


Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. InNatuur yoga neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

GEBRUIK SOCIAL MEDIA
Op de website van InNatuur yoga, website, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook en andere social media kanalen. InNatuur yoga houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
InNatuur yoga heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van InNatuur yoga gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.